Boşanmada mal paylaşımı nasıl yapılır?

Eşler arasındaki, malvarlıksal ilişkilerin düzenlenmesi için, kanun koyucu mal rejimleri belirlemiştir. Bunlar;

Yasal Mal Rejimi:

Eşler evlenmeden önce veya evlilik devam ederken ya da evlenme başvurusu sırasında kanunun öngördüğü başka bir mal rejimini seçmemiş olmaları halinde, malların yönetimi bakımından kanundan ötürü tabi olacakları rejime yasal mal rejimi denir. Yasal mal rejimi olarak kanun koyucu tarafından edinilmiş mallara katılma rejimi kabul edilmiştir. Bu mal rejimine göre; 1 Ocak 2002 tarihinden sonra evlilik birliği kurulmuş ise, eşlerden birinin karşılığını vererek elde ettiği malvarlığı değerleri edinilmiş mal olarak kabul edilecek olup, mal rejiminin sona ermesiyle birlikte edinilmiş mal olarak kabul edilen mallardan, o mala ilişkin borçların çıkartılması ile artık değer bulunur ve bu artık değer üzerinde her eş yarı oranında hak sahibi olurlar.

Mal Ayrılığı Rejimi:

Yasal mal rejiminden farklı olarak mal ayrılığı rejimini eşler evlilik başvurunda, evlenmeden önce ya da evlilik devam ederken bir mal rejimi sözleşmesi yaparak, mal ayrılığı rejimini seçebileceklerdir. Bu mal rejimine göre, her eşin malının kendisine ait olması esastır. Yani, bu rejimde karı ve kocanın malvarlıkları birleşerek tek bir malvarlığına dönüşmez ayrı ayrı kalmaya devam eder. Mal ayrılığı rejimi sona erdiği takdirde, eşlerden her birinin malı kendisine ait olduğu için, her eş tasfiyede kendi malını alır.

Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi:

Paylaşmalı mal ayrılığı rejiminde, üç tür mal vardır. Bunlardan birincisi, mülkiyeti eşlerden hangisine ait olursa olsun, rejim sona erip tasfiye edilirken eşler arasında yarı yarıya paylaşım yapılacak mallardır. İkinci tür mallar, tasfiyede eşler arasında paylaşım konusu olmayacak mallardır, bunlara paylaştırma dışında kalacak mallardır. Üçüncü tür mallar ise, paylı mülkiyette sayılan mallar olup, bunlara da paylı mallar diyebiliriz. Paylaşmalı mal ayrılığı sona erdiği takdirde, her eş diğer eşte bulunan mallarını geri alır. Paylaştırma dışında kalan mallara ilişkin olarak her eş katkısı oranında pay isteyebilir. Paylaştırma konusu mallar ise, eşler arasında eşit olarak paylaştırılır.

Mal Ortaklığı Rejimi:

Mal ortaklığı rejimi, ortaklık malları ile eşlerin kişisel mallarını kapsar. Eşler mal ortaklığı rejimini kapsayan bu mallara bir bütün olarak malik olurlar. Bu nedenle, ortaklık malları üzerinde ancak birlikte tasarrufta bulunabilirler. Mal ortaklığı rejimi sona erdiği takdirde, her eş edinilmiş mallara katılma rejiminde kişisel malı sayılacak malları geri alır, geriye kalanlar ise eşler arasında yarı yarıya paylaştırılır.