İcra Erteleme Talebinde Bulunabilir Miyim?

Tarafına icra takibi açılan borçlu bazı durumlarda icra erteleme talebinde bulunabilir. Bu hak Devlet tarafından önemli sayılan haller nedeniyle, borçlunun hukuki anlamda zarar görmesini engellemek adına verilmiştir. Erteleme talebi onaylanan borçluya verilen bu süre zarfında hiçbir icra takip işlemi yapılmaz.

İcra Erteleme Halleri

İcra erteleme, hukuki hakların tek taraflı olmadığının kanıtıdır. Alacaklının hakkını aramasına yardımcı olmak adına başlatılan icra takibinin, borçlunun mücbir durumu sebebi ile zarar görmemesi için erteleme halleri bulunmaktadır.

İcra erteleme halleri;

  • Borçlu yakını ölümü
  • Borçlu ölümü
  • Borçlunun tutuklu ya da hükümlü olması
  • Borçlunun askerde olması
  • Borçlunun ağır hastalığı

İcra ertelemeye konu olan bu haller haklı bulunan ve kabul edilebilir haller arasında yer alır. İcra ertelemesinde borçlunun ağır hastalığı borçlu psikolojisini ve hayatını olumsuz yönde etkilemesi sebebiyle mücbir haller arasında yer alır.

Borçlu Yakını Ölümü Nedeni İle İcra Erteleme

Borçlu eşi, kan hısımlığı ya da kayın hısımlığı nedeniyle altsoydan ya da üst soydan yakının vefat durumunda ölüm günü dâhil olmak üzere 3 gün süre verilir. Bu sürede icra takibi yapılmaz, icra erteleme hakkı bulunmaktadır.

Borçlunun Ölümü İle İcra Erteleme

Borçlu ölümünde, mirasçı olarak icra erteleme talebinde bulunabilir miyim? Borçlunun ölmesi halinde mirasın kabulü ve reddi sonrası icra takibi 3 ay geri bırakılır. Mirası derhal kabul eden muris, tereke olarak kalan borcu ölüm günü dâhil 3 gün sonra icra takibinde yeni borçlu sıfatıyla ödemelidir. Aksi halde haciz işlemleri ve diğer alacakların tahsili adına gerekli işlemler yapılır.

Borçlunun Tutuklu ya da Hükümlü Olması Sonucu İcra Erteleme

Borçlu 1 yıldan fazla olarak ceza almış ve özgürlüğü kısıtlanmışsa, İcra Müdürlüğü tarafından vasi tayini talep edilir. Vasi tayin edilinceye kadar icra takibi başlamaz. Borçlunun 1 yıldan az süre ile hapiste kalması sonucu temsilci tayin edilmesini isteyebilirler. Temsilci belirlendikten sonra icra takibi temsilciye karşı yapılır.

Borçlunun Asker ve Ağır Hasta Olması

İcra Dairesi temsilci talebi içeren talebi borçluya sunar ve uygun süre verir. Asker borçluya bu sürede icra takibi yapılmaz. Ağır hastalıkta borçluya süre veren İcra Dairesi mal kaçırması olasılığını ön görürse, gece ya da diğer hallerde malların haczini gerçekleştirebilir. Bu durumda İcra Dairesi yetkililerinin ve alacak vekilinin talebi önemlidir. Yapılacak olan haciz ihtiyati tedbir ya da malların haczi şeklinde olabilir.