İşe İade Davası Nedir?

İşe iade davası, iş akdi geçerli (haklı) olmayan bir nedenden dolayı feshedilen işçinin, Mahkeme  kararıyla işe iadesinin gerçekleşebilmesi için açtığı dava olup, bu davanın açılabilmesi için işyeri ve işçinin bir kısım şartlara haiz olması gerekmektedir.

İşe iade davası açılabilmesi için gereken şartlar:

-İşçinin en az 6 ay kıdeminin bulunması gerekmekte olup, bu süre işçinin işe başladığı tarihten itibaren hesaplanacaktır. Bu 6 aylık kıdem yer altı işçileri için geçerli olmayıp, işe başladıktan sonraki bir zamanda işe iade davası açabileceklerdir.

-Fesih tarihinde , işyerinde, otuz veya daha fazla işçi çalıştırılması gerekmekte olup, işverenin birden fazla  aynı iş kolunda(faaliyet alan)  işyeri bulunmaktaysa, işyerlerindeki toplam sayı dikkate alınacaktır.

-İşçinin İş Kanunu’na ya da Basın İş Kanunu’na tabi olarak çalışması gerekmektedir.

-İşveren ile işçi arasında akdedilen iş sözleşmesinin belirsiz süreli olması gerekmektedir.

-İş akdinin haksız nedenle feshedilmesi gerekmektedir.

-İşletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleri işe iade davası açamayacaklardır.

İşe İade Davası Açma Süresi:

İşçi iş akdi feshedildiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde işe iadesi davası açmak zorunda olup, bu süre geçirildikten sonra açılan davalarda, Mahkeme hak düşürücü süre geçtiğinden davayı reddedecektir. Ayrıca, işe iade davası açmadan önce, zorunlu olarak arabulucuya başvurulması gerekmekte olup, 30 günlük süre arabulucuya başvurulduğu tarihte duracak, arabuluculuk görüşmeleri tamamlandıktan sonra işlemeye devam edecektir.

İşe İade Davasının Sonuçları:

Mahkeme işçinin işe iadesine karar verdiği takdirde, işçi kararın kesinleşmesinden sonraki 10 gün içerisinde işe başlamak için işverene başvurmak zorundadır(Burada ispat yükümlülüğü açısından işçinin ihtarname ile başvurusunu göndermesi gerekmektedir.). Aksi halde, işverenin yapmış olduğu fesih geçerli hale gelecektir. İşçi işverene başvurmuş ise, işverenin bir ay içerisinde işçiyi işe başlatması gerekmektedir. İşveren, bu süre içerisinde işçiyi işe başlatmaz ise, Mahkeme’nin belirlediği; en az, en fazla  8 aylık ücret tutarını işçiye ödemek zorunda kalır. Ayrıca, işveren işçiyi işe başlatmış olsun ya da başlatmamış olsun işçinin 4 aya kadar çalışmadığı döneme ilişkin ücretini ödemekle yükümlüdür.