Yaralamalı Trafik Kazaları İçin Tazminat Danışmanlığı

Karayolu üzerinde seyir halinde ya da hareketsiz olan bir ya da daha fazla taşıtın karıştığı zarar ile sonuçlanan olaylar özetle trafik kazası olarak kabul edilir. Ölüm, yaralanma ya da maddi zarar ile sonuçlanan trafik kazalarının sebepleri sürücü hataları, araç sorunları ya da yoldan kaynaklı hatalar şeklinde olabilir.

Trafik kazaları yaralanma, sakatlanma ya da doku – organ kaybı gibi talihsiz durumlar ile sonuçlanabilir. Yaralanma ile sonuçlanan trafik kazalarında kişi kayıplarının karşılanması için sigorta firmalarına tazminat davası açması gerekebilir. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ya da Trafik Sigortası olarak bilinen sigorta Karayolları Trafik Kanunu’nun 85. maddesine göre trafiğe çıkan taşıtlar için zorunludur. Trafik sigortası bu kapsamda sigorta yaptıranın kaza durumunda üçüncü kişilere verebileceği zararları karşılamak amacıyla hem kişinin kendisini hem de kazaya karışan diğer kişilerin haklarını korumaktadır. Trafik kazası sebebiyle herhangi bir şekilde vücut bütünlüğü zarar uğrayan kişiler sürücünün “kusuru” oranında Trafik Sigortası sayesinde zararlarını tazmin edebilirler. Kazaya sebebiyet veren aracının tespit edilememesi ya da sigortasının olmaması durumunda zarar Güvence Hesabı’ndan tahsil edilmektedir.

Sakatlanma ya da yaralanma ile sonuçlanan trafik kazalarında kişinin duruma göre iki farklı maddi tazminat hakkı mümkün olabilir. İlki çalışılamayan süreler için geçerli olan “Geçici İş Görememezlik” diğeri ise daimi maluliyet şeklinde “Sürekli İş Görememezlik” şeklindedir.

Geçici iş göremezlik, trafik kazası sebebiyle kalıcı bir sakatlığı olmayan ancak tedavi süresince iyileşmeye kadar geçen süreçte yaşanan iş – kazanç kaybına uğraması durumudur. Geçici İş Göremezlik sebebiyle oluşan hak kazanımları sadece çalışanlar için değil günlük işleri aksayan öğrenci ya da ev hanımı gibi normla bir işte çalışmayan kişiler içinde geçerlidir. Çalışan ya da çalışmayan herkes trafik kazası sonucu oluşan zararlar için kalıcı bir sakatlığı olmasa dahi bahsi geçen haktan yararlanabilir. (Örnek: kol kırığı gibi)

Sürekli iş göremezlik ise trafik kazası geçiren kişide kalıcı sakatlık şeklinde, organ kaybı, doku kaybı ya da organın işlevinde sürekli bir bozukluk gibi kişinin hayatını yaşamı boyunca etkileyecek olan sakatlık durumları için geçerlidir. Trafik kazası sonucu Sürekli İş Göremezlik şeklinde değerlendirilen mağduriyet, sakatlık oranı, kusur, yaş, gelir ve iş – kazanç kaybına göre kişiye zararını talep etme hakkı verir. Konuyla ilgili göz önünde bulundurulan tüm etmenlere göre daimi maluliyet şeklinde kişinin hak edeceği tazminata sakatlık tazminatı denir.

Geçici ya da sürekli iş görememezlik sebebiyle oluşan iş- kazanç kayıplarının tazmin edilmesi 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 54. maddesine dayandırılmaktadır.

Bedensel zarara uğrayan kimse büsbütün veya kısmen çalışamamasından ve ilerde ekonomik yönden uğrayacağı yoksunluktan kaynaklanan zarar ve ziyanını isteyebilir.

Trafik Kazalarında Hangi Durumda Yaralanma Tazminatı Alınabilir?

Tek taraflı trafik kazalarında sürücü kazaya sebebiyet vermesi bakımından tek kusurlu olduğu için trafik sigortasından tazminat almaya hakkı yoktur. Araç içerisindeki yolcular ise sakatlık durumu, yaş, iş – kazanç kaybına göre yapılan aktüerya hesabı kapsamında tazminat alabilirler.

Çift taraflı trafik kazalarında, sürücülerin kusur oranlarına göre tazminat hakları vardır. Sürücünün alacağı tazminatı belirleyen en önemli detay kazaya karışan diğer aracın kusur oranıdır. Çift taraflı kazalarda araçta bulunan yolcular her iki aracın trafik sigortasından tazminat talep etme hakkına sahiptir. Yayalar kazaya sebebiyet veren araç sürücüsünün kusuru oranında sigortadan tazminat talep edebililer.

Sürekli değişen yasal mevzuat ve çeşitli değişkenleri bir kenara bırakırsak kişinin trafik kazası sebebiyle tazminat alabilmesi için 4 temel koşul mevcuttur.

  • Zarar ile trafik kazası arasında illiyet bağı olmalıdır
  • Yaralanan kişinin kazanın meydana gelmesinde %100 yani tam kusurlu olmamalıdır.
  • Zarar gören kişi ruhsat sahibi olmamalıdır.
  • Trafik kazası neticesinde yaralanma veya sakatlık meydana gelmelidir.

Yaralanmalı Trafik Kaza Tazminatı İçin Zamanaşımı Süresi

Trafik kazaları sebebi ile talep edilecek tazminatın zamanaşımı yaralanmalı kazalar için 8 yıl olarak belirlenmiştir. Bu sayede mağdur geri dönük olarak daha önce geçirdiği kazalar için tazminat talebinde bulunabilir.

Konuyla ilgili daha detaylı bilgi için hemen aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.