Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli boşanma kavramı eşlerin boşanma sürecinde herhangi bir konuda uzlaşı sağlayamamaları durumunda yapılan boşanma şeklidir. Çekişmeli boşanma davalarında eşlerden birisi boşanmak istemeyebileceği gibi her iki eş de boşanmak istese dahi boşanmanın maddi vem manevi sonuçlarında uzlaşmak da mümkün olmayabilir. Örneğin çocuğun velayetinin annede mi yoksa babada mı olacağı, boşanma sonrası nafaka ve tazminat ödenip ödenmeyeceği, mal paylaşımının nasıl yapılacağı gibi bir çok hususta eşler çekişme içerisinde olabilirler. Bu gibi durumlarda açılacak olan boşanma davası da şekil ve usul yönünden çekişmeli boşanma davası olarak adlandırılır.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli boşanmalarda davalar, taraflardan birisinin boşanma dilekçesi ile birlikte yapacağı başvuru sonucu açılır. Bu noktada 4721 sayılı Medeni Kanun, haklı bir gerekçe ile davanın açılması gerektiğini vurgular. Kanunda yer alan genel ve özel boşanma sebepleri hangi durumlarda boşanma davası açılabileceğini belirtir. Medeni Kanun haklı bir neden olmaksızın evliliğin yasal olarak sonlandırılamayacağına hükmetmiştir. Söz konusu kanuna göre özel boşanma sebepleri, eşin evi terk etmesi, aldatma, akıl hastalığı, haysiyetsiz yaşam sürme, pek kötü veya onur kırıcı şeklinde sıralanabilmektedir. Çekişmeli boşanma davaları boşanma nedenine göre farklı şekillerde hazırlanacak boşanma dilekçesi ile açılabilir.

Çekişmeli boşanma davaları, davayı açacak olan eşin boşanma dilekçesi ile birlikte aile mahkemesine başvuru yapması sonucunda açılabilmektedir. Boşanma sürecinde davanın açılacağı mahkemenin doğru mahkeme olduğundan emin olduktan sonra davanın açılması önemlidir. Zira boşanmalarda yetkili mahkeme ve görevli mahkeme ayrımının bilinmemesi davanın süre olarak uzamasına,yetkisizlik kararı verilmesine ya da reddedilmesine sebep olabilmektedir.

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Çekişmeli boşanma davalarında hazırlanacak olan dilekçe hukuki anlamda kusursuz olmalıdır. Boşanma dilekçeleri açılacak olan davaların iskeletini oluşturur. Boşanma dilekçesi içerisinde bireyler, boşanmayı getiren hukuki sebebi, evlilik içerisinde oluşan sorunların izahını, boşanma sonrası nafaka tazminat velayet mal paylaşımı gibi sonuçlar üzerindeki taleplerini… açıkça ifade etmelidirler. Burada sıklıkla yapılan hatalardan birisi, çekişmeli boşanma dilekçesi hazırlanırken, dilekçenin hukuki altyapısının sorunlu olması ve gelişi güzel hazırlanmış bir çekişmeli boşanma dilekçesi ile davanın yürütlmek istenmesidir. Çekişmeli boşanmalar, hukuki sonuçları düşünüldüğünde hafife alınmaması gereken bir dava türü olduğu açıktır. O yüzden bireyler, mutlaka uzman bir boşanma avukatı tarafından hazırlanmış boşanma dilekçesi ile davalarını açmalıdırlar.

Çekişmeli Boşanma Davası Nerede Açılır?

Boşanmalarda davacının davayı açacağı yer davanın seyri açısından önemlidir. Boşanma davası istenilen yerde açılamaz o nedenle yanlış yerde açılmış bir boşanma davası, yetkisizlik sonucunu doğracaktır. Çekişmeli boşanma davası nerede açılır diye merak edenler açısından bu dava, eşlerin son altı aydır birlikte ikamet ettikleri bölgedeki Aile Mahkemesine açılır. Aile Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ise, bu davaya bakmakla görevli mahkemeler Asliye Hukuk Mahkemeleridir.

Çekişmeli Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Boşanma davası türleri arasında çekişmeli boşanma anlaşmalı boşanma ile kıyaslandığında daha uzun zaman dilimlerinde sonuçlandırılmaktadır. Çekişmeli boşanma davası ortalama olarak 4 ile 6 celse arasında sürmekte olup, iyi ihtimalle 8 ay ile 1 yıl arasında çekişmeli boşanma davası sonuçlandırılabilir. Çekişmeli boşanma davasının daha uzun sürmesi, dava içerisinde boşanmayı getiren olayların incelenmesi, araştırılması, tanık dinlenmesi,bilirkişi raporu… gibi bir çok hukuki prosedürü içermesinden dolayıdır. Çekişmeli olarak boşanacak olan çiftlerin en kısa sürede boşanmaları adına gerekli prosedürleri doğru şekilde yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi durumda dava yıllarca sürebileceği gibi davanın reddedilmesi sonucu da ortaya çıkabilmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davasının Reddi

Çekişmeli boşanma davalarında davacı, öne sürmüş olduğu hukuki boşanma sebebini ispatla yükümlüdür.Medeni Kanun hangi durumlarda boşanma davası açılabileceğine hükmetmiştir. Buna göre boşanma davası açılırken haklı bir boşanma nedeni ile davanın yürütülmesi gerekir. Gerekli boşanma sebebine sahip olmayan ya da boşanmada ispat yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişilerin açmış olduğu boşanma davası reddedilir. Boşanma davasının reddi söz konusu olduğunda bireyler aynı nedenle tekrar boşanma davası açmak için 3 yıl beklemek zorundadırlar. Örneğin aldatma nedeniyle boşanma davası açıldığını farzedersek, davacı eşinin aldattığını ispat etmelidir. Aksi durumda boşanma davası reddedilir ve tekrar aldatma nedeniyle boşanma davası açabilmek için 3 yıl beklemek mücburiyetinde kalır.

Çekişmeli Boşanmada Mal Paylaşımı

Çekimeli boşanma davalarında mal paylaşımı, eşlerin tabi oldukları mal rejiminin esaslarına göre yapılır. 2002 yılından önce yasal mal rejimi mal ayrılığı idi,2002 yılında yapılan yasa değişikliği ile evliliklerde yasal mal rejimi “edinilmiş mallara katılma rejimi” olarak değiştirilmiştir. Buna göre 2002 yılından önce yapılan evliliklerde 2002 yılına kadar alınmış olan malların paylaşımı, mal ayrılığı ilkesine göre yapılır. Yanı bu süreye kadar olan mallar için her eş, kendi aldığı malın sahibidir. 2002 yılından sonra alınan mallar içinse eşlerin farklı bir mal rejimi seçmemiş olmaları durumunda edinilmiş mallara katılma rejimi ilkeleri uygulanır ve evlilik içerisinde alınan mallar (kişisel mallar hariç) eşler arasında eşit paylaştırılır. Çekişmeli boşanma davalarında sıklıkla hak kaybı yaşanan durumlardan birisi olan mal paylaşımı konusunda bireylerin hukuki bilgi yetersizliği ve etkili bir boşanma davası süreci yürütememeleri onların hak kaybetmelerine neden olmaktadır.

Çekişmeli Boşanmada Velayet

Boşanmalarda eşler arasında en çok sorun yaratan konulardan birisi de tarafların her ikisinin de çocuğu istemesi ve velayet talep etmesidir. Çekişmeli boşanmada velayet kararı verilirken, hakim çocuğun menfaatleri doğrultusunda, vealyeti anneye, babaya ya da 3. bir kişiye verebilmektedir. Çocuğunun velayet hakkını almak isteyen bireyler etkili bir boşanma davası süreci yürütmeli ve çocuğunun kendisi ile yaşamasının çocuğun gelişimi açısından son derece önemli olduğuna dair hakim kanaati oluşturmalıdırlar.

Çekişmeli Boşanmada Nafaka

Çekişmeli boşanma davası içerisinde eşlerin kusur oranları, yoksulluk nafakası açısından belirleyicidir. Kusurlu eş yoksulluk nafakası alamaz. Örneğin aldatma nedeniyle açılmış bir boşanma davasında eşini aldatan kişi yoksulluk nafakası alamaz. Burada davanın doğru bir şekilde yürütülmesi gerekir ki, eşinden daha az kusura sahip olunabilsin. Boşanmada nafaka ile ilgili talep edilebilecek bir başka nafaka türü ise, iştirak nafakasıdır. İştirak nafakası çocuk için ödenen nafaka türü olup, çocuğun velayetini alan kişi, karşı taraftan, çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması adına her ay ödenecek iştirak nafakasını talep edebilir. İştirak nafakası alabilmek için mutlaka çocuğun velayetinin alınması gerekir.

Çekişmeli Boşanmada Tazminat

Boşanma davalarında bireyler maddi ve manevi tazminat da talep edebilmektedirler. Burada maddi tazminat, boşanmayı getiren olaylarda eşinden daha az kusura sahip bireyin, boşanma nedeniyle uğradığı maddi zararı tazmin etmek adına istediği tazminat türüdür. Manevi tazminatta ise boşanmayı getiren olaylarda kişilik hakları saldırıya uğramış kişiler manevi tazminat talep edebilmektedirler.

Çekişmeli Boşanma Avukatı

Çekişmeli boşanmalarda avukat tutmak, çocuğun velayeti, mal paylaşımı, nafaka ya da tazminat gibi boşanmanın maddi ve manevi sonuçlarında yaşanabilecek hak kayıplarını bertaraf edebilmektedir. Çekişmeli boşanma avukatı, müvekkillerinin süreç içerisinde yaşayacağı olumsuz durumların önüne geçmek ve boşanma davasının istenilen sonuçla bitirilmesini sağlamak adına hukuki destek vermektedir. Her ne kadar boşanma davalarında avukat tutulması zorunlu değilse de boşanmanın sonuçları ciddi problemler yaşatabileceğinden dolayı boşanmada avukatı tutulması önerilmektedir.