Olağanüstü Mal Rejimine Geçiş Davası

Kanun koyucu eşlere birlikte tabi olduğu mal rejimini değiştirebilme imkanı tanımıştır. Ancak bu değişim bazı durumlarda birlikte hareket etmeden, tek bir eşin talebi ile de gerçekleşebilmektedir.

Olağanüstü mal rejimine geçiş olarak adlandırılan bu dava, belirli durumların gerçekleşmesi ve eşlerin edinilmiş mallara katılma, paylaşmalı mal ayrılığı veya mal ortaklığı rejimine tabii olmaları halinde “mal ayrılığı” talebinde bulunulabilir.

Hukuki Dayanağı

Olağanüstü mal rejimine geçiş davası, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ikinci kitabı olan aile hukukunda düzenlenme yeri bulmuş olup, olağanüstü mal rejimi başlığı ile 206 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir.

Neden Dava Açmalıyım ?

Evlilik birliği her açıdan olduğu gibi ekonomik açıdan da bir ortaklıktır. Eşinizin tutumu veya ekonomik hayatı nedeniyle sizin de menfaatlerinizin zarar görmüş olma ihtimali veya görme ihtimali var. Bu nedenle olağanüstü mal rejimine geçiş davası, oluşacak zararı engellemeye yardımcı olabilmektedir.

Olağanüstü mal rejimine geçiş davasının sonuçlanması ile mal ayrılığı kararı verilir. Bu davanın en önemli özelliği evlilik birliği devam ettiği halde davanın kabulü ve kararın kesinleşmesi ile mal rejiminin tasfiyesine yönelik diğer davaların açılabilmesidir.

Fatih Tüfekçioğlu Hukuk Bürosu olarak alanında uzman avukatlarımız ile yapacağınız görüşme sonucunda açılacak davanın sizin için verimli olup olmayacağına ilişkin profesyonel görüş belirtilir. Hukukta her olay kendine özgü olduğu ve her açıdan değerlendirilmesi gerektiğinden detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Nasıl Dava Açabilirim ?

Kanun koyucu tarafından olağanüstü mal rejimine geçiş davasının açılabilmesi için çeşitli şartlar getirilmiştir. Bu şartlar:

1-) Haklı Sebebin Varlığı

Olağanüstü mal rejimi davasının açılabilmesi için haklı sebebin varlığını arayan kanun koyucu, T.M.K. madde 206’da örneklendirme yoluna gidilmiş ve haklı sebeplere bir kısıtlama getirmeyerek ucu açık bırakılmıştır. Bu nedenle haklı sebepler olaya özgü olarak incelenmelidir. Kanun koyucu tarafından yapılan örneklendirme:

  • Diğer eşe ait mal varlığının borca batık veya ortaklıktaki payının haczedilmiş olması,
  • Diğer eşin, istemde bulunanın veya ortaklığın menfaatlerini tehlikeye düşürmüş olması,
  • Diğer eşin, ortaklığın malları üzerinde bir tasarruf işleminin yapılması için gereken rızasını haklı bir sebep olmadan esirgemesi,
  • Diğer eşin, istemde bulunan eşe mal varlığı, geliri, borçları veya ortaklık malları hakkında bilgi vermekten kaçınması,
  • Diğer eşin sürekli olarak ayırt etme gücünden yoksun olması, şeklindedir.

2-) Eşlerin Tabii Olması Gereken Mal Rejimi

Olağanüstü mal rejimine geçiş davasının açılabilmesi için eşlerin edinilmiş mallara katılma, paylaşmalı mal ayrılığı veya mal ortaklığı rejimine tabii olması gerekmektedir.

3-) Tek Bir Eşin Talebi

Olağanüstü mal rejimine geçiş davasının açılabilmesi için belirtilen şartların varlığı halinde tek bir eşin talebi üzerine dava açılabilmektedir.

Yapacağımız görüşmeler sonucunda uyuşmazlığınıza ilişkin uygun hukuki adımlar Fatih Tüfekçioğlu Hukuk Bürosu tarafından tespit edilir. Tarafınızdan alınacak onay doğrultusunda hukuki süreç tarafımızca başlatılır ve gerekli her türlü adım atılarak uyuşmazlık sonuçlandırılana kadar süreç tarafımızca takip edilir. Hukuki sürece ilişkin raporlar hazırlanarak belirli aralıklarla tarafınıza sunulur ve süreç hakkında bilgi sahibi olmanız sağlanır.

Yetkili ve Görevli Mahkeme

Olağanüstü mal rejimine geçiş davasında yetkili mahkeme, eşlerden herhangi birinin yerleşim yeri mahkemesi olup, görevli mahkeme ise aile mahkemeleridir.

Yargılama Giderleri Ne Kadar ?

Olağanüstü mal rejimine geçiş davası maktu harç ve maktu vekalet ücretine tabidir. Maktu harç ve maktu vekalet ücreti tarifede belirtilen miktarlardır.

Dava Sonucu

Olağanüstü mal rejimine geçiş davasında mahkeme mal ayrılığına hükmeder. Karar ile birlikte evlilik birliği devam ederken tabi olunan mal rejimi değişir ve mal ayrılığı rejimine geçilir. Bu davanın en önemli özelliği evlilik birliği devam ettiği halde davanın kabulü ve kararın kesinleşmesi ile mal rejiminin tasfiyesine yönelik diğer davaların açılabilmesidir.

1-) Olağanüstü Mal Rejimine Geçiş Davası Avukatsız Açılır Mı?

Olağanüstü mal rejimine geçiş davası içinde barındırdığı usul ve esasa ilişkin ayrıntıları nedeniyle alanında uzman avukat ile çalışılması oldukça önemlidir. Aksi takdirde geri dönülemez hak ve ekonomik kayıplara neden olabilir.

Fatih Tüfekçioğlu Hukuk Bürosu müvekkillerinin uyuşmazlıklarına özgü sunacağı rapor doğrultusunda her türlü artı ve eksileri görmesine imkan sunar. Bu hususta hak ve ekonomik kayıplar minimuma indirilir.

2-) 2002 Senesinden Önce ve Sonrasında Evlilik Birliği İçinde Mal Edindim Eşimin Mallar Üzerinde Hakkı Var Mı?

2002 senesinden önce evlenen ve aralarında mal rejimi sözleşmesi akdedilmemiş eşler mal ayrılığı rejimine tabidir. Bu hususta 01/01/2002 senesinden önce evlilik birliği içerisinde edinilen mallar halihazırda mal ayrılığı rejimine tabi olup, mal üzerinde katılma alacağı saklı olmak üzere hak iddia edilemez. 

01/01/2002 tarihinden sonra eşler arasında mal rejimi sözleşmesi veya mahkeme kararı olmaması durumunda edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olunacaktır.