Ortaklığın Giderilmesi Davası (İzale-i Şuyu)

Ortaklığın giderilmesi davaları (izale-i şüyu), ortak mülkiyet ilişkisi içerisinde bulunan birden çok hissedarın davaya konu taşınır veya taşınmaz üzerindeki mülkiyetlerini ferdi mülkiyete geçirilmesi için açılan bir davadır.

Fatih Tüfekçioğlu Hukuk Bürosu’nun alanında uzman avukatları ile birlikte ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlığınız hızlı şekilde çözüme kavuşturulacaktır. Kurucu ortaklarımızın da banka kökenli olması, ortaklığın giderilmesi davasına ilişkin oldukça geniş bir tecrübe sahibi olduğumuzun göstergesi olup, kurumsal kimliğin vermiş olduğu disiplin ve sistem ile Fatih Tüfekçioğlu Hukuk Bürosu siz müvekkillerimize profesyonel hukuki hizmet sunmaktadır.

Dava hakkında detaylı bilgi ve canlı destek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ortak mülkiyete sahip hissedarlardan herhangi biri tarafından açılabilen ortaklığın giderilmesi davasında malın aynen taksimi veya satış suretiyle ortaklığın giderilmesi talep edilebilmektedir. Sizinle yapacağımız görüşme sonucunda hukuki uyuşmazlığınız ve ortaklığın giderilmesini istediğiniz eşyanın değerlendirilmesi sonucu oluşturulacak rapor doğrultusunda davaya ilişkin artı ve eksileri görecek ve atılacak adımlarda bilgi sahibi olacaksınız.

Davaya ilişkin genel açıklamalara geçmeden öncelikle mülkiyet kavramını ve türlerini incelemekte ve bilgi sahibi olmakta fayda var.

Mülkiyet Hakkı

Kanun koyucu tarafından taşınır mülkiyeti (TMK. 762 vd.) ile taşınmaz mülkiyeti (TMK. 704 vd.) arasında bir ayrıma gidilmiştir. Ayrıca yine kanun koyucu tarafından mal üzerindeki hak sahibi sayısına göre de bir ayrıma gidilmiş, buna göre tek şahış mülkiyeti (Bireysel/Ferdî mülkiyet) ve birlikte mülkiyet ayrımı yapılmıştır. 

İzale-i Şuyu yani ortaklığın giderilmesi davasında önemli olan ayrım birlikte mülkiyettir. Birden fazla kişinin bir eşya üzerinde mülkiyet hakkına sahip olması durumunda birlikte mülkiyet söz konusu olacaktır. Davanın amacı, birlikte mülkiyete tabii olan eşyanın tek şahıs mülkiyetine (Ferdi mülkiyete) dönüşmesini sağlamaktır.

Birlikte mülkiyet kendi içerisinde paylı mülkiyet ve elbirliği mülkiyet olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

1-) Paylı Mülkiyet (Müşterek): Birden çok kimsenin aynı taşınır veya taşınmaz mal üzerinde belirli bir hisseye malik olma imkânı veren mülkiyet türüdür. Mal üzerinde maddi bir bölünme yoktur.

2-) Elbirliği Mülkiyeti (İştirak): Birden çok kimsenin aynı taşınır veya taşınmaz mal üzerinde hep birlikte tamamına malik olduğu, müşterek mülkiyetten farklı olarak belirli bir hisseye ayrılmamış olan mülkiyet türüdür.

Ölüm ile birlikte mirasçılara mal, elbirliği mülkiyeti kapsamında intikal etmektedir.

Ortaklığın Giderilmesi Davasını Kimler Açabilir ?

Malın paylaşılmasını her hissedar isteyebilir. Paylaşma istemi hissedarlar tarafından gerçekleşmediği durumda her hissedar ortaklığın aynen taksim suretiyle veya satış suretiyle giderilmesi için ortaklığın giderilmesi davası açabilir.

Ortaklığın giderilmesi davasında tüm hissedarların bulunması zorunludur. Tüm hissedarların davaya taraf olarak eklenmemesi durumunda mahkeme tarafından eksik hissedarların da davaya dahil edilmesine ilişkin ara karar oluşturulur. 

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Ortaklığın giderilmesi davasına konu bir taşınmaz ise yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi olup, davaya bakmakla görevli mahkeme sulh hukuk mahkemeleridir.

Alacaklılar Ortaklığın Giderilmesi Davası Açabilir mi ?

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 121. maddesi gereği alacaklı tarafından icra mahkemesinden alınacak yetki belgesi ile ortaklığın giderilmesi davası açılabilmektedir.

Ortaklığın Giderilmesi Davasının Aşamaları

Taşınır veya taşınmaz mala birlikte mülkiyet kapsamında malik olan hissedarlar, malın nasıl paylaşılacağına ilişkin anlaşma yaparak ortaklığı giderebilirler. Anlaşma sağlanamaması durumunda, hissedarlardan her biri mahkemeye başvurarak ortaklığın giderilmesini talep edebilir. 

Yetkili ve görevli mahkemede açılan ortaklığın giderilmesi davasında mahkeme ya ortaklığın aynen taksim edilmek suretiyle giderilmesine ya da ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verebilir.

Davayı açan hissedar başlangıçta yargılama giderlerine katlanmaktadır. Ancak davanın mahiyeti gereği hissedarlar, yargılama giderleri ve vekalet ücretinden payları oranında sorumludurlar. Mahkeme yargılama giderlerini paydaşlardan payları oranında tahsiline karar vermesi gerekmektedir.

a-) Ortaklığın Aynen Taksim Edilmesi Suretiyle Giderilmesi

Hissedarlardan biri tarafından malın aynen taksim edilmek suretiyle ortaklığın giderilmesi talebinde bulunması durumunda, davaya bakmakla görevli ve yetkili mahkeme tarafından 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 699/2. maddesinde belirtilen aynen taksim şartlarının varlığı incelenecektir. Şartların sağlanması durumunda malın aynen taksim edilmek suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilecektir. 

Aynen taksim suretiyle bölünen parçalarda değer farkı oluşması durumunda yine aynı maddede belirtildiği üzere eksik değerdeki parçalara para eklenerek denkleştirme sağlanır.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 7. maddesi gereği kat irtifakına tabi olan gayrimenkulde ortaklığın giderilmesi istenemez. Bağımsız bölümler, ortaklığın giderilmesine konu olabilmektedir.

Ancak şartların sağlanamaması durumunda mahkeme tarafından ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilecektir. 

b-) Ortaklığın Satış Suretiyle Giderilmesi

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 699/3. maddesi gereği mahkeme tarafından malın bölünmesinde uygun koşulların bulunmaması ve özellikle bölme işlemi ile malda önemli bir değer kaybı meydana gelirse açık artırma usulü ile malın satışına hükmolunur.

Ortaklığın satış suretiyle giderilmesi kararı verilmesi durumunda, mahkeme satış memurluğuna göndererek taşınmazın satış işlemlerini başlatır.

Aynı kanun maddesinde satışın paydaşlar arasında artırmayla yapılmasına karar verilmesi için bütün paydaşların rızasının gerektiği belirtilmiş olup, bir hissedarın dahi rızası olmaması veya talep edilmemesi durumunda taşınmaz açık artırma yöntemi ile satış memurluğu tarafından satılır.

Ortaklığın giderilmesi davası nasıl açılır ?

Ortaklığın giderilmesi davası, dava konu eşya üzerinde hissesi bulunan herkes tarafından ortaklığın aynen taksim edilmesi ile veya ortaklığın satış suretiyle giderilmesi için açılabilir. Fatih Tüfekçioğlu Hukuk Bürosu ile anlaşmanız doğrultusunda dava Avukat Portal üzerinden tarafımızca açılmakta olup, herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmayacaktır. Davanın takibi ve gerekli her türlü işlem tarafımızca gerçekleştirilecek olup, davanız ile ilgili hazırlanacak raporlar doğrultusunda siz müvekkillerimiz de güncel olarak davanız hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

Davanın avukat tarafından açılması ve takip edilmesi zorunlu mudur ?

Ortaklığın giderilmesi davasına uygulanan usul kuralları ve davaya konu malın mahiyeti gereği alanında uzman avukat tarafından davanın açılması ve takip edilmesi son derece önemlidir. Aksi takdirde davanın süresi, karşılaşılacak maddi külfet ve menfaatlerde olumsuz sonuçlar görülebilmektedir.

Ortaklığın giderilmesi davasında satış nasıl gerçekleşir ?

Mahkeme tarafından ortaklığın satış suretiyle giderilmesi yönünde karar verilmesi durumunda, mahkeme davaya konu eşyanın satışı için satış memurluğuna müzekkere gönderir ve satış işlemlerine başlanılır. Hissedarların oybirliği ile verecekleri karar saklı kalmak üzere satışa herkes katılabilir.

Alacaklı tarafında taşınmazıma ortaklığın giderilmesi davası açılmış, ne yapabilirim ?

Hakkınızda başlatılan ve kesinleşmiş bir icra takibi olması durumunda, İcra ve İflas Kanunu 121. madde gereği alacaklı tarafından gerekli usul işlemleri gerçekleştirilmesi durumunda taşınmazınıza ilişkin ortaklığın giderilmesi davası açılabilir. Açılan davaya ilişkin atılacak adımlar olaya özgü değerlendirmeler sonucu tespit edileceğinden detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ortaklığın giderilmesi davası açılmadan bu işlemler yapılamaz mı ?

Birlikte mülkiyet kapsamında eşya üzerinde malik olan hissedarların anlaşması doğrultusunda ortaklık giderilebilir. Ancak hissedarların ortak bir karar üzerinde anlaşamaması durumunda dava açılması ve mahkeme kararı ile ortaklığın giderilmesi zorunludur.